Skip to main content

Privacy Disclaimer

Deze website is eigendom van vzw Ghent Chapter Belgium
Adres maatschappelijk zetel: Xavier de Cocklaan 84, 9031 Sint-Martens-Latem
E-mail: director@ghentchapter.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0869 761 854

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan vzw Ghent Chapter Belgium  of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

vzw Ghent Chapter Belgium  levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
vzw Ghent Chapter Belgium kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

vzw Ghent Chapter Belgium kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

vzw Ghent Chapter Belgium verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Foto’s

Wij nemen foto’s van onze events waarop u als lid kan voorkomen, echter deze foto’s zijn ten allen tijde zonder toevoeging van namen. Indien u dat niet wenst, dient u dit expliciet duidelijk te maken aan de Director & Photographer, wij zullen hier gevolg aan geven voor alle evenementen vanaf de datum van het verzoek.

Privacybeleid

vzw Ghent Chapter Belgium verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht de director op director@ghentchapter.be.

Verwerkingsdoeleinden

vzw Ghent Chapter Belgium verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking (schrappen of vermelden naargelang het geval)

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de vzw Ghent Chapter Belgium groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met vzw Ghent Chapter Belgium verbonden zijn of met enige andere partner van vzw Ghent Chapter Belgium, Harley-Davidson® Gent, Harley Owners Group® of anderen.

vzw Ghent Chapter Belgium garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Het Chapter (Ghent Chapter Belgium) zal geen persoonlijke informatie die het in bezit heeft bekendmaken, tenzij in de volgende gevallen:

 • op jouw verzoek, dat mondeling, schriftelijk, telefonisch, elektronisch of op een andere door ons erkende manier kan gebeuren;

 • om de H.O.G. te helpen bij het evalueren van de programma’s en het continu verbeteren van de kwaliteit van jouw ervaringen online en als lid;

 • wanneer bekendmaking door de wet wordt vereist, zoals in het geval van een gerechtelijk bevel, dagvaarding, rechtszaak of overheidsonderzoek, of om onze rechten te beschermen en af te dwingen,

 • aan bedrijven die diensten verlenen aan de H.O.G. in verband met je lidmaatschap, zoals firma’s en bureaus voor dataverwerking of de verwerking van financiële transacties,

 • aan zusterbedrijven van Harley-Davidson of zorgvuldig geselecteerde derde partijen voor hun eigen gebruik om producten en diensten of andere mogelijkheden te leveren aan jou, tenzij je ons schriftelijk gevraagd hebt om dat niet te doen,

 • in verband met een kwaliteitsbeoordeling (due diligence) of financiële controle (audit) van de Harley-Davidson Company.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: director@ghentchapter.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be ).

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Deze website maakt gebruik van ‘First party cookies’, technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

Het Chapter (Ghent Chapter Belgium) verzamelt en bewaart de volgende informatie over je als je de (Ghent Chapter Belgium) website bezoekt:

 • de naam van het domein dat je toegang geeft tot het internet (bijvoorbeeld telenet.be of skynet.be als je verbinding krijgt via die providers),
 • de datum en de tijd waarop je de website bezoekt,
 • het internetadres van de website waarop je onze website hebt geopend.
  Het Chapter gebruikt deze informatie om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de site bij te houden.
  Daardoor kan de H.O.G. de website beter afstemmen op de leden en de prospectieve leden.

De H.O.G. zal geen identificeerbare informatie over je verwerven als je onze website bezoekt, tenzij je ervoor kiest om die informatie te verstrekken.
Als je beslist om informatie over je e-mailadres, je registratie of andere persoonlijke informatie via het internet te verzenden, dan doe je dit uit vrije wil.

Formulieren zijn beveiligd met reCAPTCHA v3 van Google. Dit is een onzichtbare spamfilter. Om te bepalen of de bezoeker een robot is of niet, worden er tracking cookies geplaatst. Google’s privacybeleid en servicevoorwaarden zijn hierbij van toepassing.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies en geef je aan dat je deze privacyverklaring begrijpt en onderschrijft.
Als je om welke redenen dan ook vermoedt dat de informatie over je persoon of over je lidmaatschap van de H.O.G. niet correct is of als je om een of andere reden denkt dat de H.O.G. deze privacyprincipes niet heeft nageleefd, dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen via de H.O.G. Klantenservice.

Event Statement

Chapter-activiteiten worden hoofdzakelijk ten voordele van Chapter-leden georganiseerd. Er zijn drie categorieën activiteiten en alle activiteiten worden als volgt geïdentificeerd:

 • Besloten evenementen zijn Chapter-evenementen die openstaan voor Chapter-leden en één gast per lid;
 • Ledenevenementen zijn evenementen die alleen openstaan voor H.O.G. leden;
 • Open evenementen zijn Chapter-evenementen die openstaan voor Chapter-leden, internationale H.O.G.-leden en andere gasten naar wens.

Als je interesse hebt in een lidmaatschap van een H.O.G.® Chapter, dan kun je contact opnemen met Ghent Chapter Belgium.