Structuur van het Chapter

Welke rol kan jij opnemen binnen het chapter?

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zou de Harley Owners Group®, zoals wij die kennen, niet bestaan. Er zouden geen chapters worden opgericht. Er zouden geen evenementen plaatsvinden, veel programma’s zouden onmogelijk zijn. Anders gezegd,
vrijwilligers zijn een essentieel en zeer gewaardeerd onderdeel van de H.O.G.® organisatie.

Elk jaar verrichten tienduizenden mensen op een
of andere manier vrijwilligerswerk voor de H.O.G. Bijvoorbeeld: meer dan 12.000 mensen functioneren momenteel wereldwijd als chapter officers. Dit betekent dat als je meer betrokken wilt zijn, nieuwe mensen wilt ontmoeten, nieuwe dingen wilt ervaren en intussen veel plezier wilt hebben, je absoluut aan het juiste adres bent!

Waar te beginnen?
Er zijn talrijke manieren waarop je betrokken kunt raken, maar gewoonlijk begint het allemaal met de chapters. Als je er in geïnteresseerd bent om te helpen is de eerste stap om contact op te nemen met je plaatselijke chapter of de sponsordealer of -winkel.

In het chapter

Een Chapter Officer worden is slechts een van de mogelijkheden om betrokken te raken. Er zijn talrijke andere mogelijkheden. Omdat alles begint met de chapters, is de eerste stap om contact op te nemen met je plaatselijke chapter of de sponsordealer of -winkel.

Enkele opmerkingen over vrijwilligerswerk:

 • Bij de H.O.G. doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers altijd plezier hebben. Denk eraan, het motto van de H.O.G. is “Rijden en plezier hebben“. Dit geldt evenzeer voor de vrijwilligers als voor de rijders. Vrijwilligerswerk is een geweldige manier om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen.

 • Vrijwilligerswerk is een activiteit waarvoor “geen ervaring nodig” is. Als je besluit om vrijwilligerswerk te doen, zorgen wij er altijd voor dat je alle training, ondersteuning en hulp krijgt die je nodig hebt, zodat je je nooit verloren voelt of voelt dat het allemaal teveel wordt.

 • Vrijwilligerswerk betekent niet dat je het doet voor het leven. Aarzel niet om jezelf beschikbaar te stellen uit vrees dat vervolgens van je wordt verwacht dat je elke keer doet.

Wie doet wat?

Er zijn heel wat verschillende functies in een Chapter.

Elk Chapter heeft zijn eigen procedure voor het selecteren van deze functies.

Primary Officers

 • Director

  De Director dient dit Charter en het reglement van het Chapter te handhaven, vergaderingen van het Chapter te houden en de verantwoordelijkheden van de Officers van het Chapter te coördineren.

 • Assistant Director

  De Assistant Director assisteert de Director bij het vervullen van diens taken. De Assistant Director is ook verantwoordelijk voor het bevorderen van het lidmaatschap, oriëntatie van het lidmaatschap, verlenging van het lidmaatschap en het op de hoogte houden van de leden van het Chapter betreffende H.O.G.-programma’s.

 • Secretary

  De Secretary is verantwoordelijk voor de beheerstaken van het Chapter, het maken van de notulen van de vergaderingen van het Chapter, en het overleggen aan de H.O.G. van de H.O.G. Chapter Charter Application en alle andere rapporten die door de H.O.G. vereist worden. Daarnaast dient de Secretary ervoor te zorgen dat aan alle eisen betreffende verzekering is voldaan (met inbegrip van het tekenen door de deelnemers van de vereiste vrijwaringsformulieren, en dat alle jaarlijkse rapporteringen aan de plaatselijke overheid zijn gebeurd. Dat letselrapportformulieren worden opgesteld, dat letselrapportformulieren tijdig worden ingediend bij de desbetreffende verzekeringsmaatschappij en hij/zij is verantwoordelijk voor het onderhouden en archiveren van vrijwaringsformulieren en letselrapporten. De Secretary is, gezamenlijk met de Treasurer, mede verantwoordelijk voor het bijhouden en controleren van de GCB voorraden.

 • Membership Officer

  De Membership Officer is verantwoordelijk voor de volledige ledenadministratie. Dit betekent dat hij / zij zorgt dat alle leden van het Chapter lid zijn van de H.O.G., controleert of de jaarlijkse contributie tijdig voldaan is, er een getekend exemplaar van het GCB inschrijving en vrijwaringsformulier in de administratie aanwezig is en het bijhouden van de ledenlijst op juistheid van gegevens van de Chapterleden. De membership officer is tevens verantwoordelijk voor het aanmaken en het uitgeven van het lidmaatschapskaartje.

 • Treasurer

  De Treasurer is verantwoordelijk voor de boekhouding van het Chapter en het controleren en administreren van de inkomsten en uitgaven van het Chapter, alsmede ook, gezamenlijk met de Secretary het bijhouden en controleren van GCB voorraden. Tevens ook het jaarlijks aan de leden rapporteren van de kaspositie, en de coördinatie van de kascontrole te verrichten door 2 leden. Het indienen van een financieel jaarverslag bij de H.O.G., dat voldoet aan alle eisen betreffende registratie en rapportage van inkomsten en uitgaven is vervangen door de controle van de dealer. Na goedkeuring door director en dealer, het indienen en doorgeven van de inkomsten en uitgaven tezamen met de facturen aan de boekhouder voor opstellen en indiening van de aangifte bij de belastingdienst.

Discretionary Officers

 • Activities Officer

  De Activities Officer is verantwoordelijk voor het regelen van evenementen van het Chapter.

 • Ladies of Harley Officer

  De L.O.H. Officer is verantwoordelijk voor het bevorderen dat vrouwelijke leden actief deelnemen aan activiteiten van het Chapter.

 • Head Road Captain

  De head road captain coördineert de activiteiten van de Road captains.

 • Road Captain

  De Road Captain(s) is/zijn verantwoordelijk voor het begeleiden en het waarborgen van de verkeersveiligheid van de deelnemers tijdens toertochten van het Chapter. Roadcaptains zijn te allen tijde voorzien van een fluoricerend vestje, een fluitje en C3 bord. Het uitoefenen van de Roadcaptain functie is altijd volledig op eigen verantwoordelijkheid.

 • Safety Officer

  Het is de taak van de Safety Officer om toe te zien dat alle regels en wetten m.b.t. de veiligheid van de groep op en naast de weg strikt opgevolgd worden. Tevens verstrekt hij de leden van het Chapter informatie over de mogelijkheden voor trainingen, alcoholmisbruik, gedrag tijdens het rijden op de weg, enz.

 • Photographer

  De Photographer is verantwoordelijk voor het maken van Chapter-foto’s tijdens ritten en evenementen voor gebruik in Chapter-publicaties en Chapter-albums. De photographer voegt de geselecteerde foto’s van de evenementen toe op de GCB website.

 • Historian

  De Historian is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van eenschriftelijk verslag van de geschiedenis van het Chapter, daaronder begrepen Chapteractiviteiten en aantallen leden.