Skip to main content

Vrijwaring

Dit is een vrijwaring, lees alvorens te tekenen!

Ik heb het Annual Charter for H.O.G.® Chapters, en de “Rules of the Road” van het Ghent Chapter Belgium gelezen en ik verklaar mij daaraan te houden als lid van het Ghent Chapter Belgium.

Ik ben mij ervan bewust dat hoewel dit Chapter door de H.O.G. is erkend, het een aparte, onafhankelijke eenheid blijft die geheel verantwoordelijk is voor haar eigen handelingen.

Ik erken dat de Sponsoring Dealer, de Harley Owners Group (H.O.G.), Harley-Davidson Inc., Harley-Davidson Motor Company, mijn Chapter en hun respectievelijke officers, directors, medewerkers en vertegenwoordigers (hierna de “gevrijwaarden”) niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor verwonding van mij (daaronder begrepen verlamming of dood) of schade aan mijn eigendommen gedurende enige H.O.G. of H.O.G.-Chapter activiteit en resulterend van daden of verzuimen gedurende het uitvoeren van de taken van de gevrijwaarden, zelfs als de verwonding of schade het gevolg is van nalatigheid (met uitzondering van kwaadwillig opzet). Ik weet en erken dat alle H.O.G.-leden en hun gasten vrijwillig en voor eigen risico deelnemen aan alle H.O.G.-activiteiten en ik aanvaard alle risico van verwonding en schade die het gevolg zijn van dergelijke activiteiten. Ik vrijwaar de gevrijwaarden voor alle schade aan mijn persoon of mijn eigendommen die het gevolg kunnen zijn van deelname aan H.O.G. activiteiten en evenementen. Ik weet dat dit betekent dat ik geen rechtszaak zal beginnen tegen de gevrijwaarden wegens verwonding of schade aan mijzelf of mijn eigendommen die het gevolg zijn, of verband houden met de uitvoering van hun Chaptertaken bij het sponsoren, plannen of uitvoeren van dergelijke evenementen.

Door deze vrijwaring te tekenen verklaar ik dat ik deze vrijwaring heb gelezen en volledig begrijp en dat ik mij niet baseer op verklaringen of beweringen van de gevrijwaarden.