Skip to main content

Rules of the road

Harley Owners Group ®
Ghent Chapter Belgium vzw
Est. 2004 | Chapter # 7532

Huishoudelijk reglement

The Rules of The Road

Harley Owners Group®
Ghent Chapter Belgium vzw
Est. 2004
Chapter # 7532

 

Doel

Art. 1 De “Harley Owner Group Ghent Chapter Belgium” is opgericht op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van de Harley-Davidson® dealer te Sint-Martens-Latem ten einde zijn klanten toe te laten in groepsverband de gemeenschappelijke interesse voor Harley-Davidson® motoren als vrijetijdsbesteding te beleven.

Lidmaatschap

Art. 2 Iedere eigenaar of passagier van een Harley-Davidson® motor, klant bij de Dealer, kan aanvragen om lid te worden bij het Chapter. Iedere bestuurder van een motorfiets dient in het bezit te zijn van een (voorlopig) rijbewijs voor de motorfiets die hij/zij bestuurt. Wie rijd onder de voorwaarden van een voorlopig rijbewijs, wordt uitgesloten van buitenlandse ritten.

Art. 3 Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van het Chapter dient de aanvrager ten allen tijde lid te zijn van de HOG® zonder dat dit lidmaatschap enige aanspraak geeft op het lidmaatschap van het Chapter.

In principe mag men lid zijn van meerdere Chapters of clubs,echter additioneel lid zijn van GCB haatdragende of niet goed gezinde clubs is niet toegestaan.

Art. 4 De aanvrager en ieder lid erkent dat zijn lidmaatschap van het chapter steeds afhankelijk is van de aanvaarding door de Dealer. Eén van de dealer voorwaarden is dat het regulier onderhoud van de motor en / of aanschaf van een nieuwe motor ten aller tijde bij de sponsoring dealer dient te geschieden. Iedere afwijking kan met de dealer besproken te worden.

Art. 5 Het lidmaatschap gaat slechts in voege en blijft slechts bestaan voor zover het lid zijn bijdragen voor de HOG® en het Chapter heeft betaald..

Art. 6 Proefperiode voor aspirant-leden:

  1. Iedere aspirant doorloopt een proefperiode. Deze loopt af op het einde van het seizoen. Wie lid wordt in september, wordt geëvalueerd op het einde van het volgende seizoen.
  2. Een aspirant wordt verwacht minimum vijf ritten of evenementen actief deel te nemen in een seizoen.
  3. Het bestuur evalueert de nieuwe leden op haar vergadering na afloop van het seizoen (oktober/november).
  4. De aspiranten krijgen (na een positieve evaluatie) op de Nieuwjaarsreceptie hun Full Membership.
  5. Wie het Chapter heeft verlaten, kan opnieuw toetreden. Dit kan na goedkeuring door het Bestuur. Ook zij worden opnieuw aspirant.

Art. 7 Bij inschrijving, en betaling van het GCB lidgeld, ontvangt het aspirant lid gratis een kleine rocker van het Ghent Chapter Belgium. Deze kleine rocker kan boven de kleine HOG® patch gedragen worden. Na definitieve toelating kunnen de grote Ghent Chapter Belgium rocker en de grote HOG® patch aangeschaft worden. De GCB “kleuren” (ons uniform) voor op de rug zijn de combinatie van de grote GCB rocker met daaronder de officiële Harley Owners Large Eagle patch. Zowel de “New” als de “Heritage” Large Eagle patch zijn toegestaan. Met respect voor elk individueel lid en zijn vrijheid vragen we vanuit het bestuur ten alle prijze te vermijden dat ons chapter enige link zou delen naar ‘one percenter’ groepen. Het ‘skull’logo samen met het Ghent Chapter Belgium embleem is niet toegestaan.

Art. 8 Het lidmaatschap en/of de hernieuwing van het lidmaatschap kan steeds worden geweigerd door de Dealer of het bestuur zonder dat hiervoor specifieke redenen moeten worden gegeven dan wel opzeggingsregels moeten worden nageleefd.

Interne regels

Art. 9 De leden van het Chapter aanvaarden door hun lidmaatschap deze Rules of the Road, de statuten van de vzw en de instructies en regels van de HOG® als de huisregels, die de vereniging en haar activiteiten beheersen.

Verantwoordelijkheid

Art. 10 De interne regels en aanwijzingen binnen het Chapter hebben tot uitsluitend doel het functioneren van het Chapter in alle veiligheid voor haar leden mogelijk te maken maar komen nooit in de plaats van de eigen verantwoordelijkheid van ieder individueel lid ten opzichte van zichzelf, de andere leden van de groep en derden.

Art. 11 Ieder lid aanvaardt en verklaart aan welke activiteit ook van het Chapter of andere verbonden organisaties vrijwillig deel te nemen op zijn eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Art. 12 Een lid of de met hem verbonden personen of organisaties verklaren bijgevolg het Chapter, zijn organen, de Dealer of de HOG® op geen enkele wijze, rechtstreeks of in vrijwaring, aansprakelijk of verantwoordelijk te stellen voor welke gebeurtenis, schade of gevolg ook voor hemzelf of derden naar aanleiding van zijn deelname aan activiteiten van het Chapter of de HOG®.

Bestuur

Art. 13 Het Chapter wordt onder toezicht van de Dealer en in overeenstemming met de instructies van de HOG® geleid door Primary Officers en Officers, die instaan voor het dagelijks bestuur van het Chapter.

Art. 14 Het bestuur van het Chapter wordt in principe samengesteld door de Dealer en bestaat uit leden, die daartoe worden aangezocht door de Dealer of de andere leden van het bestuur.

Art. 15 De leden van het bestuur verklaren ten allen tijde hun functie uit te oefenen in het belang van het Chapter en iedere vorm van persoonlijk materieel belang of voordeel uit te sluiten.

Art. 16 Het Chapter kan naar buiten toe enkel vertegenwoordigd worden door leden van het bestuur in zoverre zij daartoe specifiek werden gemachtigd door het bestuur of de Dealer.

Activiteiten

Art. 17 Het Chapter kent drie soorten activiteiten: het ledenevenement (enkel leden toegelaten), het besloten evenement (enkel leden + 1 gast per lid) en het open evenement (leden + HOG® leden + gasten)

Art. 18 De deelname aan een evenement kan worden onderworpen aan de betaling van een aparte vergoeding.

Art. 19 Naast de eigen organisaties kan het Chapter, met in acht neming van art.18, tevens als Chapter deelnemen aan organisaties of manifestaties van de HOG®, andere chapters of derden.

Art. 20 Een gast, uitgenodigd door een lid of het bestuur, kan maximaal twee maal gratis deelnemen aan een besloten evenement, waarna hij eventueel zal worden uitgenodigd om lid te worden.

Art. 21 Het bestuur zal regelmatig de leden uitnodigen op een ledenvergadering waarbij het bestuur verslag zal uitbrengen over haar activiteiten en de leden alle nodige en nuttige opmerkingen kunnen overmaken of ter bespreking voorleggen.

Veiligheid

Art. 22 Een lid zal ten allen tijde bij de manifestaties, waaraan hij deelneemt, streven naar een maximale veiligheid ten aanzien van zichzelf en anderen.

Art. 23 Door de HOG®, het Chapter en het bestuur worden regelmatig veiligheidsadviezen gegeven voor het rijden in groep, die door alle deelnemers strikt dienen te worden opgevolgd, zonder dat de organisaties daarvoor enige verantwoordelijkheid van het lid overnemen.

Art. 24 Een lid zal tijdens de gezamenlijke toertochten steeds persoonlijk verantwoordelijk blijven voor de naleving van het verkeersreglement alsook voor de eventuele boetes, die hij bij niet-naleving kan oplopen.

Art. 25 Bij deelname aan gezamenlijke toertochten zal een lid zich steeds voegen naar de veiligheidsnormen en dito aanwijzingen, die gelden tijdens deze toertochten, onafgezien of zij werden bekend gemaakt in het kader van zijn lidmaatschap van de HOG®, dan wel op het moment dat zij door aangestelden van de groep of andere leden worden bekend gemaakt.

Art. 26 Door zijn deelname aanvaardt het lid de autoriteit van diegenen, die zijn aangesteld om de veiligheid als groep te coördineren.

Art. 27 Ieder lid, die deze veiligheidsnormen of aanwijzingen negeert, kan onmiddellijk en zonder enig verhaal uit de groep worden geweerd en zal bij herhaling van verdere deelnames worden uitgesloten.

Art. 28 Alcohol- en druggebruik wordt tijdens de ritten ten stelligste afgekeurd gezien dit per definitie gevaar oplevert voor het lid zelf en de groep als dusdanig en zal bijgevolg uitsluiting tot gevolg hebben.

Art. 29 Gezien het Chapter in de eerste plaats ontspanning en veiligheid beoogt, is iedere vorm van agressief gedrag en niet respectvolle uitingen door een lid ten opzichte van medeleden of derden en de sponsoring dealer onaanvaardbaar en zal uitsluiting tot gevolg hebben.